Sprawdź opinie!

Rezerwacje i informacja (+48) 536 866 985 G

 • sokolskie chaty

  Oferujemy całoroczny wynajem domków wypoczynkowych w beskidach.

 • domki wypoczynkowe

  Chaty stylizowane na lata międzywojenne.

 • tanie noclegi w beskidach

  Idealny wypoczynek latem i zimą.

 • noclegi w gorach

  Chaty stylizowane na lata międzywojenne.

Sokolskie Chaty położone w malowniczym Beskidzie Niskim.

Całoroczny wynajem domków na pobyty krótko- i długoterminowe.

Ser­decz­nie wi­ta­my i za­pra­sza­my na wy­po­czy­nek w na­szych So­kol­skich Cha­tach, po­ło­żo­nych w spo­koj­nej i ma­low­ni­czej oko­li­cy Be­ski­du Ni­skie­go. Na­sze cha­ty usy­tu­owa­ne są na skra­ju mia­sta Gor­li­ce na hek­ta­ro­wej po­se­sji po­ro­śnię­tej drze­wa­mi owo­co­wy­mi i ozdob­ny­mi, w bez­po­śred­nim są­siedz­twie lasu, ma­low­ni­cze­go stru­my­ka i par­ku miej­skie­go.
Gwa­ran­tu­je­my pań­stwu ci­szę i spo­kój oraz do­sko­na­łe wa­run­ki dla ro­dzin z dzieć­mi, na któ­re cze­ka spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny plac za­baw. Do­sko­na­łe wa­run­ki do za­baw na świe­żym po­wie­trzu i bez­piecz­na oko­li­ca za­pew­nią Wam re­laks i wy­po­czy­nek. Do dys­po­zy­cji go­ści udo­stęp­nio­ny jest grill przy­go­to­wa­ny w sty­lu grec­kim oraz spi­żar­nię z przy­go­to­wa­ny­mi we­dług tra­dy­cyj­nych re­cep­tur prze­two­ra­mi i przy­sma­ka­mi.
Or­ga­ni­zu­je­my dla na­szych go­ści gril­le, ogni­ska, bie­sia­dy i spo­tka­nia z rdzen­ny­mi miesz­kań­ca­mi po­bli­skiej łem­kowsz­czy­zny oraz wy­ciecz­ki tu­ry­stycz­ne na­szy­mi za­byt­ko­wy­mi au­ta­mi.

Nasze chaty zostały przygotowane z zachowaniem zasady ograniczania barier architektonicznych i w związku z tym doskonale nadają się na miejsce wypoczynku osób niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy


Sokolskie Chaty
Sokolskie Chaty - Mała Chatka

Mała Chatka dla 3 osób

Idealne miejsce do wypoczynku dla rodziny z dwójką dzieci lub trójki dorosłych.
Drewniany wystrój wnętrza z zachowanym klimatem okresu międzywojennego.

Sokolskie Chaty - Duża Chatka

Duża Chatka dla 5-6 osób

Miejsce wypoczynku dla większej grupy. Na parterze mieści się przestronna kuchnia, łazienka z prysznicem, sypialnia i kominek, a na piętrze dwie sypialnie, garderoba i balkon z widokiem na pobliski las.

Sokolskie Chaty - Leśna Chatka

Leśna Chatka dla 4 osób

Idealne miejsce do wypoczynku dla rodziny z dwójką dzieci lub trójki dorosłych.
Stylowa chatka w bezpośrednim sąsiedztwie lasu.


zakaz-palenia Dla bezpieczeństwa naszych gości na terenie Sokolskich Chat obowiązuje całkowity zakaz palenia.